prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj

[aktualności/linki] [o mnie] [strona główna]
Publikacje:

 

Książki

Pédagogie de la lecture en langue étrangère. Défis rééducatifs. 2005. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM. s. 294.

Uczeń z wad± słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych. 2011. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. s. 94 (z Ew± Domagała-Zysk). 

Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych. 2013. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. s. 240


Redakcja tomów zbiorowych


Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej (red.). 2005. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM s. 389.

Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Poznań. numery:26, 27, 28, 29, 30, 31.

Badania glottodydaktyczne w praktyce. Neofilolog 35. 2010. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Poznań.

Niezwykły uczeń - specjalne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych. Neofilolog 36. 2011. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Poznań.

La didactique intégrée des langues étrangères. Studia Romanica Posnaniensia nr XXXVIII/2. 2011. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Synergies - Pologne 9. Revue du GERFLINT 2012. Autour de la compétence d'apprentissage de langues : gestion des ressources métacognitives et cognitives, (red. z Jolantą Zając).


Artykuły


"Est-il possible de parler sans faire de fautes?". 1993. Le Français dans le Monde 258: 66-69. Paris: Hachette.

"La diversité de compétences chez nos étudiants débutants - dimension affective". 1994. (w) Le français à l'Université : théorie et pratique. Actes du Colloque International 25 - 26 novembre 1993, pp. 343-351. Warszawa : Instytut Romanistyki.

"Kontrola wypowiedzi a d±żenie do poprawno¶ci językowej". 1995. Języki Obce w Szkole nr 1: 15-20. Warszawa: WSiP.

"La modalité dans l'acquisition du subjonctif". 1995. Studia Romanica Posnaniensia XX: 159-166.

"Argumentacja w nauczaniu języka pisanego na filologii romańskiej". 1995. Neofilolog 10: 32-39. Poznań. Czasopismo PTN. (współautor)

"Activités de lecture en approche argumentative de l'écrit au niveau avancé". 1996. Neofilolog 12: 58-64. Poznań. Czasopismo PTN. (współautor)

"Warto¶ć afektywna tekstu a nauczanie języka pisanego." 1997. Języki Obce w Szkole nr 4: 300-306. Warszawa: WSiP.

"La selle de Mr K., czyli jak uwrażliwić ucznia na warto¶ć afektywn± tekstu". 1997. Języki Obce w Szkole nr 5: 391-395. Warszawa: WSiP.

"Discours écrit en tant qu'objet à interpréter dans l'enseignement de lecture/écriture en langue étrangère. 1997. Studia Romanica Posnaniensia XXII: 159-170.

"Processus de lecture comme mise en jeu des activités interprétatives - essai de modélisation". 1998. Studia Romanica Posnaniensia XXIII: 51-60.

"Motywacja w nauczaniu/uczeniu języka obcego zorientowanym na autonomię ucznia". 1998. Neofilolog 16: 66-76. Poznań. Czasopismo PTN.

"Koncepcje motywacji w dydaktyce językowej". 1998. Neofilolog 17: 23-30. Poznań. Czasopismo PTN.

"Comprendre et imaginer: de la motivation dans l'enseignement/apprentissage semi-autonome de la lecture". 1999. (w) La pensée et la langue (red. S. Karolak), pp. 160-169. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

"Percepcja w czytaniu interakcyjnym jako przedmiot badań". 1999. Neofilolog 18: 247-55. Poznań. Czasopismo PTN.

"Kilka uwag o sukcesie w nauce języka obcego". 2000. Języki Obce w Szkole nr 1: 4-11. Warszawa: WSiP.

"Lectures interactives: que peut-on faire encore?". 2000. (w) Le français langue étrangère à l'Université: nouveaux objectifs, nouveaux besoins. Actes de Colloque International 8-19 novembre 1999, pp. 171-182. Warszawa: Instytut Romanistyki.

"Textes descriptifs dans la perspective du discours : implications pour la pédagogie de l'écrit". 2001. (w) ¦lady obecno¶ci. Traces d'une présence. Księga pami±tkowa ofiarowana Urszuli D±bskiej - Prokop przez kolegów, uczniów i przyjaciół. (red. I. Piechnik i M. ¦wi±tkowska), pp. 187-196. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. (współautor)

"Strategie kompensacyjne w rozumieniu tekstu pisanego". 2001. Studia Neofilologiczne 2. Prace naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. (red. tomu: P. Płusa). pp. 67-72. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

"La méthodologie de la gestion mentale et l'enseignement des langues". 2002. (w) European Year of Languages 2001 (red. T. Siek-Piskozub). pp. 221-228. Poznań : UAM - Motivex.

"Comprendre pour traduire : analyse des stratégies utilisées par les apprenants de FLE". 2002. (w) Points communs : traductologie, linguistique, glottodidactique (red. A. Kacprzak). pp. 127-133. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.

"Wykorzystanie metody kierowanie umysłem w nauce fonetyki języka obcego". 2003. Języki Obce w Szkole 1: 4-9. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego O¶rodka Doskonalenia Nauczycieli.

"Problem transferu strategii w rozwijaniu sprawno¶ci czytania". 2003. Neofilolog 22: 25-31. Poznań: Czasopismo PTN.

"Vers un modèle pédagogique de compréhension des textes". 2003. Studia Romanica Posnaniensia XXX : 83-94.

"Engagement de l'enseignant dans l'enseignement/apprentissage de la lecture en langue étrangère". 2003. Bulletin SUF (Association des Professeurs de Français) 47: 14-17. Praga: Institut Français de Prague.

"Integracja dziecka głuchego w klasie językowej". 2004. Neofilolog 24 : 33-40. Zielona Góra : Czasopismo PTN.

"L'enseignant face aux acquis de l'apprentissage réflexif de la lecture en langue étrangère". 2004. Vzdelavani Ucitelu Cizich Jazyku na pocatku 21. Stoleti. (red. M. Fenclova). Praga: Uniwersytet Karola. Fakultet Pedagogiki. pp. 156 - 160.

"Przygotowanie nauczycieli języków obcych do pracy w klasach integracyjnych". (w) Nauczanie języków obcych w dobie integracji europejskiej (red.). 2005. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM . pp. 179-188.

"Znaczenie języka pisanego w rozwijaniu sprawno¶ci uczenia się języka obcego. Wykorzystanie metod terapeutycznych". 2006. Języki Obce w Szkole 3: 19-27

"Nauka języka obcego jako składnik rewalidacji mowy". 2006. Scripta Neophilologica Posnaniensia 8: 49-58

"Apprendre à surveiller sa lecture". 2006. Synergies - Pologne. Revue du GERFINT. 3/2006: 35-42.

"Integracyjna koncepcja nauki języka obcego na potrzeby uczniów z niedoborami języka pierwszego". 2006. (w) Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych (red. J. Krieger-Knieja i U. Paprocka-Piotrowska). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. str.: 56-63.

"Troubles de développement du langage et enseignement des langues étrangères : quelle norme pour les élèves en difficulté ?" .2007. (w) Norme, normativité transgression (red. A. Bochnakowa, A. Marduła et T. Tomaszkiewicz). Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM. str. 191-200.

"Ocena postępów w nauce języka obcego uczniów z deficytami mowy". (w:) Jodłowiec M i A. Niżegorodcew (red.) Dydaktyka języków obcych na pocz±tku XXI wieku. wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, str. 189-197.

"Les troubles du langage et l'enseignement des langues étrangères : vers la mise en jeu d'un dialogue pédagogique avec les élèves déficients auditifs". (w)Actes du Colloque International de Gestion Mentale Le dialogue pédagogique et le discours intérieur de l'apprenant. Wyd. Institut International de Gestion Mentale, Paris-Orsay 2007, str. 137-151.

"Pédagogies de l'apprentissage et didactique du FLE: recherches internationales, problèmes interculturels". (w) Lis J. i T. Tomaszkiewicz (red.) Francophonie et interculturalité. Wyd. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2008, str. 73-82.

"Motywacja jako konsekwencja działań dydaktycznych: na przykładzie pracy z uczniem z dysfunkcj± mowy na lekcji języka obcego". (w) Michońska-Stadnik, A. i Z. W±sik (red.) Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Tom 2.2. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008, str. 255-264.

"Nauczyciel języka obcego jako terapeuta mowy". (w) Jaroszewska, A i M. Lorenc (red.) Kultury i języki: poznawać - uczyć się - nauczać. Księga Jubileuszowa dla Pani Profesor Elżbiety Zawadzkiej-Barnik. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, str. 61-70.

"Les élèves en difficulté en classe de langue : vers une démarche thérapeutique d'enseignement d'une deuxième langue étrangère". (w) Fenclova, M. i H. Horova (red.) Le français deuxième langue étrangère. La didactique intégrée dans langues étrangères. Wyd. Zapadoceska Univerzita v Plzni, Pilzno 2008, str. 41- 50.

 "Le dialogue pédagogique en tant qu'outil favorisant l'acquisition des notions".  (w) Grenarova, R. i M. Vitkova (red.). Communicative approach in foreign language teaching in learners with SLD. Wyd. Masarykova Univerzita v Brnie, Brno 2008, str. 79-87.   

"Analyse des fautes dans l'enseignement du FLE aux élèves en difficulté du langage". (w) Vetulani, G. (red.). Panorama des études en linguistique diachronique et synchronique. Mélanges offerts à Józef Sypnicki. Wyd. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Seria: Prace Językoznawcze 9. Łask 2009, str.205-214.  

„Nauczyciel języka obcego w klasie integracyjnej: przykład wykorzystania wirtualnej misji". (w) Pawlak, M.; Mystowska-Wiertelak, A. i A. Pietrzykowska (red.). Nauczyciel języków obcych dzi¶ i jutro. Wyd. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań-Kalisz 2009., str. 417-425. (współautorstwo z Joann± Stańczyk) 

„Autour de la compétence d'apprentissage: les pratiques transférogènes pour les élèves en difficulté du langage". (w) Szymankiewicz, K. i J. Zaj±c (red.) Développer les compétences multiples chez l'apprenant et chez l'enseignant en classe de FLE. Wyd. Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2009, str. 129-138. 

 „L'orthophonie et la didactiques des langues : enseigner le FLE aux élèves en difficulté du langage". (w) Paprocka-Piotrowska, U. i J. Zaj±c (red.). L'enseignement/apprentissage du français langue étrangère. Réfléchir et agir. Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL. Seria : Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 153. Lublin 2009, str. 255-266.

„Dialog w metodzie indywidualnych przypadków". (w) Widła, H. (red.) Glottodydaktyka jako nauka. Neofilolog 34. Katowice 2010, str. 81-90.

„Język ojczysty i język obcy w edukacji dzieci z niedoborami mowy". (w) W±sik, Z. i A. Wach (red.) Heteronomie glottodydaktyki: domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych. Wyd. Instytut Filologii Angielskiej UAM. Poznań 2010, str.187-195.

"Uczeń z deficytem słuchu i mowy w szkole masowej: specjalne czy ogólnodostępne materiały dydaktyczne?". (w) Droździał-Szelest, K. (red.). Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka. Wyd. Państwowej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski 2010, str. 79-90.

„Uczniowie z niepełnosprawno¶ci± w szkołach ogólnodostępnych: nauczanie języków obcych". (w) Karpińska-Szaj, K. (red.).Niezwykły uczeń - specjalne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych. Neofilolog 36. Poznań 2011, str. 59-72.

„Pour former un apprenant - individu métacognitif: apport des recherches francophones" (w) Biardzka E. (red.)  Etudes françaises dans la société du XXI siècle. Défis et perspectives. Wyd. Oficyna Wydawnicza LEKSEM. Łask 2011, str.69-82. (współautorstwo z Jolant± Zaj±c)

„Nauczanie języków obcych w różnorodnym œrodowisku: uczniowie z niepełnosprawnoœciš w szkołach ogólnodostępnych"./ „Language Teaching in Diverse Environment: Students with Disabilities in Mainstream Schools". (w) Komorowska, H. & J. Zajšc (red.). Kompetencje językowe podstawa sukcesu zawodowego i społecznego w Europie./Multilingual Competences for Professional and Social Success in Europe. Wyd. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Warszawa 2012, str. 65-71; 261-267. 

 „Nouveaux défis pour l'évaluation des compétences intégrées ou comment valoriser le savoir apprendre des élèves en classe de langue". (w) Valetopoulos, F. & J. Zajac (red.). Les compétences en progression. Un défi pour la didactique des langues.  Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Poitiers. Warszawa-Poitiers 2012, str. 165-180. (współautorstwo z Jolantą Zając) 

„Les activités métacognitives de l'apprenant en langues étrangères en tant qu'objet de recherche. Défis et problèmes méthodologiques » (w) Karpińska-Szaj, K. & J. Zając (red.). Autour de la compétence d'apprentissage de langues : gestion des ressources métacognitives et cognitives. Synergies - Pologne 9. Revue du GERFLINT 2012, str. : 21-35. (współautorstwo z Jolantą Zając)


Tłumaczenie


Potulski, A. 2004. Życie z muzyk±. Biblioteka Wiedzy o Pro Sinfonice, tom 1. Poznań: Ars Nova, str. 329-344.

Materiały dydaktyczne

Travaux pratiques en philologie romane. (koord.). 1999. Poznań: Instytut Filologii Romańskiej. s. 35.

"La lecture/écriture" . 1999. (w) Travaux pratiques en philologie romane. Poznań: Instytut Filologii Romańskiej, s.11 - 18. (współautor)

Programme de cours a l'Institut de philologie romane. (red.). 2008. Łask: Leksem, str. 83.