Strona główna arrow Rekrutacja arrow Studia stacjonarne
Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne Drukuj

REKRUTACJA 2018/2019
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
Filologia hiszpańska, romańska, rumuńska, włoska

Informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/

 KOMISJA REKRUTACYJNA

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji kandydaci na studia
mogą kierować do Komisji Rekrutacyjnej
za pomocą systemu Internetowej Rekrutacji (IR)
dostępnego od 1 czerwca 2018

Ponadto sekretarze Komisji Rekrutacyjnej będą pełnili
dyżur telefoniczny pod numerem telefonu
61 829 35 62

- w piątki 8, 15, 22 i 29 czerwca 2018
w godz. 12.00 - 13.00

- w piątek 6 lipca 2018
w godz. 12.00 - 13.00

Sekretariat Instytutu Filologii Romańskiej
nie posiada informacji na temat rekrutacji na studia

 
 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Studia stacjonarne: filologia hiszpańska, romańska, rumuńska, włoska


1 CZERWCA 2018

rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji IR

10 LIPCA 2018
ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek/specjalność studiów
dla kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II
ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek/specjalność studiów
ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego
do systemu IR przez kandydatów
 
UWAGA:
Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po:
wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych
wprowadzeniu wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości
lub ocen końcowych na świadectwie dojrzałości
dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz jej przypisaniu
do wybranego kierunku/specjalności studiów

13 LIPCA 2018
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

13 LIPCA oraz 16-18 LIPCA 2018

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia na studia (I tura)
 
 Dokumenty należy składać w czasie dyżurów
sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej w Collegium Novum
przy Al. Niepodległości 4 w Poznaniu
w dniach:

13 LIPCA oraz 16-18 LIPCA 2018
w godz. 10.00 - 14.00

w pokoju 501A
 
 lub drogą pocztową
 
Adres do wysyłki:
Komisja Rekrutacyjna na studia stacjonarne I stopnia
Instytut Filologii Romańskiej UAM
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
 
 W dniach 13 LIPCA oraz 16-18 LIPCA 2018
w godz. 10.00 - 14.00
sekretarze Komisji Rekrutacyjnej będą również pełnić dyżur
pod numerem telefonu
61 829 35 62
 
 Wykaz dokumentów:
- wydrukowany i podpisany formularz internetowy stanowiący podanie o przyjęcie na studia;

- poświadczona przez UAM* kopia świadectwa dojrzałości (w przypadku kandydatów z nową maturą, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin z przedmiotów dodatkowych, również kopie uzyskanych później aneksów do świadectw dojrzałości)

- poświadczona przez UAM* kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców)

Uwaga: absolwenci szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) składają poświadczoną przez UAM* kopię dyplomu IB.

Uwaga: laureaci i finaliści olimpiad i konkursów składają poświadczoną przez UAM* kopię zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu.

* Na czym polega poświadczenie przez UAM kopii świadectwa dojrzałości lub dowodu osobistego?
Przez „kopię poświadczoną przez UAM” rozumie się kopię poświadczoną przez jednego z sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej podczas osobistego składania dokumentów w godzinach dyżurów Komisji Rekrutacyjnej i po okazaniu oryginału dokumentu.
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową wszelkie kserokopie wymaganych dokumentów powinny posiadać poświadczenie notarialne. W przypadku wysłania pocztą kserokopii niepoświadczonych notarialnie dokumentów należy zgłosić się z oryginałem dokumentu na początku roku akademickiego do dziekanatu, który dokona potwierdzenia.

13-18 LIPCA 2018 do godz. 24.00
  Składanie w formie elektronicznej rezygnacji przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i zdecydowali, że nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia

  Składanie w formie elektronicznej oświadczeń o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i stanowią grupę rezerwową

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zostaną określone przez Komisję Rekrutacyjną i podane do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rekrutacji.
 
 
REKRUTACJA 2018/2019
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji pojawią się w późniejszym terminie