Strona główna arrow Rekrutacja arrow Studia stacjonarne
Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne Drukuj

REKRUTACJA 2017/2018
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

ZAKOŃCZONA

 MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA ODWOŁAŃ

Uprzejmie informujemy, że osoby, które nie zostały przyjęte na studia na filologii hiszpańskiej, portugalskiej, romańskiej i włoskiej mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studenckich.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji i składa w Dziale Nauczania (pok. 25), ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 
 
 
 
 
 
REKRUTACJA 2017/2018
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Instytut Filologii Romańskiej przeprowadza  rekrutację na studia stacjonarne II stopnia na następujące kierunki:
 
filologia hiszpańska
filologia romańska
filologia włoska

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Termin rejestracji:  do 22.09.2017, do godz. 10.00

Termin i miejsce składania dokumentów: od  01.09.2017 do 22.09.2017 pocztą na adres Instytutu Filologii Romańskiej lub osobiście w dniach dyżuru Komisji Rekrutacyjnej w Collegium Novum (sala 501A).

Rozmowa kwalifikacyjna w języku specjalizacji (wyłącznie dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia): 22.09.2017 o godzinie 11.00 w s. 501 A Collegium Novum

Dokumenty można składać osobiście w czasie dyżurów sekretarzy Komisji
Rekrutacyjnej w Collegium Novum w dniach:

11.09. godz. 11:30-13:00
15.09. godz. 11:30-13:00
18.09. godz. 11:30-13:00
21.09. godz. 11:30-13:00

w sali 501A

W tym samym czasie sekretarze Komisji Rekrutacyjnej będą
pełnić dyżur pod numerem telefonu
61 829 35 62

Adres do wysyłki:
Komisja Rekrutacyjna na studia stacjonarne II stopnia, niestacjonarne II stopnia
Instytut Filologii Romańskiej UAM
Al. Niepodległości 4
61- 874 Poznań

Wykaz dokumentów:
- wydrukowany i podpisany formularz internetowy stanowiący podanie o przyjęcie na studia;

- poświadczona przez UAM* kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia

- poświadczona przez UAM* kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców)

KOMISJA REKRUTACYJNA

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji kandydaci na studia mogą
kierować do Komisji Rekrutacyjnej
WYŁĄCZNIE
za pomocą systemu Internetowej Rekrutacji (IR):
http://rejestracja.amu.edu.pl

Sekretariat Instytutu Filologii Romańskiej
nie posiada informacji na temat rekrutacji na studia


FAQ - najczęstsze pytania i odpowiedzi związane z rekrutacją:
 https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/FAQ

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia:

Filologia romańska

a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż romańska władających biegle językiem francuskim na poziomie C1, oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2 :
ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia – max 5,0 punktów, waga 4
 
b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia władających biegle językiem francuskim na poziomie C1 oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2
- ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów I stopnia – maks. 5,0 punktów, waga 1;
- rozmowa kwalifikacyjna maks. 15 punktów, waga 1

Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim z zakresu wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej, w zależności od wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji.

Filologia hiszpańska

 a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż hiszpańska władających biegle językiem hiszpańska na poziomie C1, oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2 :
ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia – max 5,0 punktów, waga 4

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia władających biegle językiem hiszpańskim na poziomie C1 oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2
- ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów I stopnia – maks. 5,0 punktów, waga 1;
- rozmowa kwalifikacyjna maks. 15 punktów, waga 1

Rozmowa kwalifikacyjna w języku hiszpańskim z zakresu wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej, w zależności od wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji.

Filologia włoska

a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż włoska władających biegle językiem włoskim na poziomie C1, oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2 :
ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia – max 5,0 punktów, waga 4

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia władających biegle językiem włoskim na poziomie C1 oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2
- ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów I stopnia – maks. 5,0 punktów, waga 1;
- rozmowa kwalifikacyjna maks. 15 punktów, waga 1

Rozmowa kwalifikacyjna w języku włoskim z zakresu wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej, w zależności od wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji.

UWAGA:
Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po:
- wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych,
- wprowadzeniu wyników z I etapu studiów
- dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz jej przypisaniu do wybranego
 kierunku/specjalności studiów