Strona główna arrow Rekrutacja arrow Studia stacjonarne
Rekrutacja na studia stacjonarne Drukuj

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA NA ROK 2018/19
na filologię hiszpańską, romańską i włoską
ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA ODWOŁAŃ

Uprzejmie informujemy, że osoby, które nie zostały przyjęte na studia
na filologii hiszpańskiej, romańskiej i włoskiej mogą złożyć odwołanie
od decyzji komisji rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
ds. studenckich.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji i składa
w Dziale Nauczania
(pok. 25), ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.


REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA NA ROK 2018/19
na filologię rumuńską
II NABÓR

Informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/

Sekretariat Instytutu Filologii Romańskiej
nie posiada informacji na temat rekrutacji na studia.HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

31 LIPCA 2018
rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji IR

19 WRZEŚNIA 2018
ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek/specjalność studiów
dla kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II
ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek/specjalność studiów
ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego
do systemu IR przez kandydatów

UWAGA:
Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po:
wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych
• wprowadzeniu wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości
lub ocen końcowych na świadectwie dojrzałości
dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz jej przypisaniu
do wybranego kierunku/specjalności studiów

20 WRZEŚNIA 2018
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

21-25 WRZEŚNIA 2018
Przyjmowanie dokumentów
od kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia na studia

Dokumenty należy składać drogą pocztową
- drogą pocztową

Adres do wysyłki:
Komisja Rekrutacyjna na studia stacjonarne I stopnia
Instytut Filologii Romańskiej UAM
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

- lub w czasie dyżuru
sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej w Collegium Novum
przy Al. Niepodległości 4 w Poznaniu
w dniu:

25 WRZEŚNIA 2018
w godz. 9.00-11.00


Wykaz dokumentów:
- wydrukowany i podpisany formularz internetowy stanowiący podanie o przyjęcie na studia;

- poświadczona przez UAM* kopia świadectwa dojrzałości (w przypadku kandydatów z nową maturą, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin z przedmiotów dodatkowych, również kopie uzyskanych później aneksów do świadectw dojrzałości)

- poświadczona przez UAM* kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców)

Uwaga: absolwenci szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) składają poświadczoną przez UAM* kopię dyplomu IB.

Uwaga: laureaci i finaliści olimpiad i konkursów składają poświadczoną przez UAM* kopię zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu.

* Na czym polega poświadczenie przez UAM kopii świadectwa dojrzałości lub dowodu osobistego?

Przez „kopię poświadczoną przez UAM” rozumie się kopię poświadczoną przez jednego z sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej podczas osobistego składania dokumentów w godzinach dyżurów Komisji Rekrutacyjnej i po okazaniu oryginału dokumentu.
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową wszelkie kserokopie wymaganych dokumentów powinny posiadać poświadczenie notarialne. W przypadku wysłania pocztą kserokopii niepoświadczonych notarialnie dokumentów należy zgłosić się z oryginałem dokumentu na początku roku akademickiego do dziekanatu, który dokona potwierdzenia. 
 
REKRUTACJA 2018/2019
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
na filologię romańską, hiszpańską i włoską
II nabór

Informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie:
https://rekrutacja.amu.edu.pl

Sekretariat Instytutu Filologii Romańskiej
nie posiada informacji na temat rekrutacji na studia.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

26 WRZEŚNIA 2018
rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji IR

18 PAŹDZIERNIKA 2018
ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek/specjalność studiów
dla kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II
ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek/specjalność studiów
ostatni dzień na wprowadzenie ocen z dyplomu licencjackiego
do systemu IR przez kandydatów

01-19 PAŹDZIERNIKA 2018
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia na studia

19 PAŹDZIERNIKA 2018
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

UWAGA:
Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po:
• wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych
• wprowadzeniu wyników ocen z dyplomu licencjackiego
• dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz jej przypisaniu do wybranego kierunku/specjalności studiów

Wymagane dokumenty do złożenia osobiście lub przesłania pocztą:
- podpisane podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane przez system Internetowej Rekrutacji)
- poświadczona przez UAM* kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców)
- dyplom zaświadczający ukończenie studiów I stopnia

* Na czym polega poświadczenie przez UAM kopii świadectwa dojrzałości lub dowodu osobistego?
Przez „kopię poświadczoną przez UAM” rozumie się kopię poświadczoną przez jednego z sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej podczas osobistego składania dokumentów w godzinach dyżurów Komisji Rekrutacyjnej i po okazaniu oryginału dokumentu.


Dokumenty należy składać
- drogą pocztową
Adres do wysyłki:
 Komisja Rekrutacyjna na studia stacjonarne I stopnia
Instytut Filologii Romańskiej UAM
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

- lub w czasie dyżuru

sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej w Collegium Novum
przy Al. Niepodległości 4 w Poznaniu
w dniach:
5, 12,19 PAŹDZIERNIKA 2018
w godz. 12.30 -13.00
w gabinecie 510A


Limity przyjęć:
filologia hiszpańska - 30 osób
filologia romańska - 50 osób
filologia włoska - 25 osób

Szczegółowe zasady rekrutacji

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Filologia, specjalność filologia hiszpańska/romańska/włoska
Studia prowadzą do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż hiszpańska/romańska/włoska władających biegle językiem hiszpańskim/francuskim/włoskim na poziomie C1 oraz posiadający znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2

 Elementy postępowania kwalifikacyjnego 
 maks. pkt 
 waga 

 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia
studiów pierwszego stopnia

 5,0 4

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia władających biegle językiem hiszpańskim/francuskim/włoskim na poziomie C1 oraz posiadający znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2

 Elementy postępowania kwalifikacyjnego 
 maks. pkt 
 waga 
 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia
studiów pierwszego stopnia
 5,0 1
 2) rozmowa kwalifikacyjna
 15 1

Rozmowa kwalifikacyjna w języku hiszpańskim/francuskim/włoskim dotycząca zakresu wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 15 punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów studiów I stopnia na kierunkach innych niż filologia odbędzie się 21. 09. 2018 (piątek) w sali 503A o godzinie 12:00.