Strona główna arrow Studia Romanica Posnaniensia arrow Ethics and Integrity in Publishing
Drukuj
 
 
Ethics and Integrity in Publishing
 
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU ZASAD RZETELNOŚCI NAUKOWEJ (ZAPORA PRZECIW ZJAWISKOM GHOSTWRITING I GUEST AUTORSHIP)
 
Szanowni autorzy.
Rzetelność stanowi jeden z fundamentów nauki. Etyczna postawa autorów oraz wierność najwyższym standardom redakcyjnym wymagają dokładnej informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji. W szczególności, odbiorcy czasopisma mają prawo poznać dane osób i instytucji odpowiedzialnych za merytoryczną stronę artykułu oraz dane podmiotów, które wniosły swój wkład finansowy w powstawanie publikacji.
Życiu instytucji naukowych towarzyszą niestety zjawiska ghostwriting i guest autorship. Pierwsze zachodzi w sytuacji, gdy dana osoba lub instytucja wniosła znaczny wkład w powstanie artykułu, ale fakt ten nie został ujawniony wśród nazwisk autorów. W sytuacji, gdy dana osoba / instytucja odegrała inną niż merytoryczna istotną rolę w powstaniu artykułu, rzetelność nakazuje wymienienie jej w podziękowaniach zawartych w artykule. Drugie negatywne zjawisko – autorstwo grzecznościowe – polega na dodaniu do listy autorów podmiotu, który nie przyczynił się w sposób istotny lub wcale do powstania publikacji (np. służył jedynie pomocą w korekcie językowej, podpowiedział pozycję bibliograficzną, etc.).
Aby zapobiec takim praktykom, redakcja Studia Romanica Posnaniensia prosi autorów o:
1. Ujawnienie w artykule wkładu poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem ich imion, nazwisk, afiliacji, adresów elektronicznych oraz ze wskazaniem autorstwa poszczególnych koncepcji i jednostek redakcyjnych - paragrafów, podrozdziałów, przypisów). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt, lub w przypadku zgłoszenia zbiorowego – autor wymieniony na pierwszym miejscu.
2. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z tym dokumentem. Dla autorów miejscowych, wymagana jest forma pisemna oświadczenia przekazywanego redakcji czasopisma (niniejszy dokument należy wydrukować i czytelnie podpisać). Dla autorów zamiejscowych, wymagana jest forma elektroniczna potwierdzenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego dokumentu. Przy publikacjach zbiorowych wymagane jest złożenie takiego oświadczenia przez każdego z autorów. Niedotrzymanie warunku powoduje odrzucenie artykułu na etapie preselekcji (przed recenzją).
3. Ujawnienie informacji o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych (financial disclosure), w przypadku, gdy publikacja artykułu nie jest finansowana przez Instytut Filologii Romańskiej UAM,. W przypisie na początku artykułu, wymagane jest np. podanie numeru i tytułu grantu, jak i nazwy instytucji go przyznającej.
Jednocześnie redakcja Studia Romanica Posnaniensia informuje, że przypadki wskazanych tu negatywnych praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, edytorzy naukowi, itp.).

 Copyright english
 Copyright polski
 éthique de la recherche.fr
   ética de investigación.es Informacja o przeciwdziałaniu zjawiskom ghost-writing i guest-authorship