Rekrutacja studia stacjonarne i niestacjonarne Drukuj
31.07.2018.

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA NA ROK 2018/19
na filologię hiszpańską, romańską i włoską
ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA ODWOŁAŃ

Uprzejmie informujemy, że osoby, które nie zostały przyjęte na studia
na filologii hiszpańskiej, romańskiej i włoskiej mogą złożyć odwołanie
od decyzji komisji rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
ds. studenckich.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji i składa
w Dziale Nauczania
(pok. 25), ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.


REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA NA ROK 2018/19
na filologię rumuńską
II NABÓR

Informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/

Sekretariat Instytutu Filologii Romańskiej
nie posiada informacji na temat rekrutacji na studia.HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

31 LIPCA 2018
rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji IR

19 WRZEŚNIA 2018
ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek/specjalność studiów
dla kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II
ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek/specjalność studiów
ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego
do systemu IR przez kandydatów

UWAGA:
Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po:
wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych
• wprowadzeniu wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości
lub ocen końcowych na świadectwie dojrzałości
dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz jej przypisaniu
do wybranego kierunku/specjalności studiów

20 WRZEŚNIA 2018
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego


21-25 WRZEŚNIA 2018
Przyjmowanie dokumentów
od kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia na studia

Dokumenty należy składać
- drogą pocztową

Adres do wysyłki:
 Komisja Rekrutacyjna na studia stacjonarne I stopnia
Instytut Filologii Romańskiej UAM
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

- lub w czasie dyżuru
sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej w Collegium Novum
przy Al. Niepodległości 4 w Poznaniu
w dniu:

25 WRZEŚNIA 2018
w godz. 9.00-11.00
 

 Wykaz dokumentów:
- wydrukowany i podpisany formularz internetowy stanowiący podanie o przyjęcie na studia;

- poświadczona przez UAM* kopia świadectwa dojrzałości (w przypadku kandydatów z nową maturą, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin z przedmiotów dodatkowych, również kopie uzyskanych później aneksów do świadectw dojrzałości)

- poświadczona przez UAM* kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców)

Uwaga: absolwenci szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) składają poświadczoną przez UAM* kopię dyplomu IB.

Uwaga: laureaci i finaliści olimpiad i konkursów składają poświadczoną przez UAM* kopię zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu.

* Na czym polega poświadczenie przez UAM kopii świadectwa dojrzałości lub dowodu osobistego?

Przez „kopię poświadczoną przez UAM” rozumie się kopię poświadczoną przez jednego z sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej podczas osobistego składania dokumentów w godzinach dyżurów Komisji Rekrutacyjnej i po okazaniu oryginału dokumentu.
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową wszelkie kserokopie wymaganych dokumentów powinny posiadać poświadczenie notarialne. W przypadku wysłania pocztą kserokopii niepoświadczonych notarialnie dokumentów należy zgłosić się z oryginałem dokumentu na początku roku akademickiego do dziekanatu, który dokona potwierdzenia.
 
 
REKRUTACJA 2018/2019
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
na filologię romańską, hiszpańską i włoską
II nabór

Informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie:
https://rekrutacja.amu.edu.pl

Sekretariat Instytutu Filologii Romańskiej
nie posiada informacji na temat rekrutacji na studia.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

26 WRZEŚNIA 2018
rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji IR

18 PAŹDZIERNIKA 2018
ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek/specjalność studiów
dla kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II
ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek/specjalność studiów
ostatni dzień na wprowadzenie ocen z dyplomu licencjackiego
do systemu IR przez kandydatów

01-19 PAŹDZIERNIKA 2018
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na  studia

19 PAŹDZIERNIKA 2018
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

UWAGA:
Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po
:
• wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych
• wprowadzeniu wyników ocen z dyplomu licencjackiego
• dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz jej przypisaniu
do wybranego kierunku/specjalności studiów

Wymagane dokumenty do złożenia osobiście lub przesłania pocztą
:
- podpisane podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane przez system Internetowej Rekrutacji)
- poświadczona przez UAM* kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców)
- dyplom zaświadczający ukończenie studiów I stopnia

* Na czym polega poświadczenie przez UAM kopii świadectwa dojrzałości lub dowodu osobistego?
Przez „kopię poświadczoną przez UAM” rozumie się kopię poświadczoną przez jednego z sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej podczas osobistego składania dokumentów w godzinach dyżurów Komisji Rekrutacyjnej i po okazaniu oryginału dokumentu.

Dokumenty należy składać
- drogą pocztową

Adres do wysyłki:
 Komisja Rekrutacyjna na studia stacjonarne I stopnia
Instytut Filologii Romańskiej UAM
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

- lub w czasie dyżuru
sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej w Collegium Novum
przy Al. Niepodległości 4 w Poznaniu
w dniach:
5, 12,19 PAŹDZIERNIKA 2018
w godz. 12.30 -13.00
w gabinecie 510A


Limity przyjęć:
filologia hiszpańska - 30 osób
filologia romańska - 50 osób
filologia włoska - 25 osób

Szczegółowe zasady rekrutacji

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Filologia, specjalność filologia hiszpańska/romańska/włoska
Studia prowadzą do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż hiszpańska/romańska/włoska władających biegle językiem hiszpańskim/francuskim/włoskim na poziomie C1 oraz posiadający znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2

 Elementy postępowania kwalifikacyjnego 
 maks. pkt 
 waga 

 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia
studiów pierwszego stopnia

 5,0 4

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia władających biegle językiem hiszpańskim/francuskim/włoskim na poziomie C1 oraz posiadający znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2

 Elementy postępowania kwalifikacyjnego 
 maks. pkt 
 waga 
 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia
studiów pierwszego stopnia
 5,0 1
 2) rozmowa kwalifikacyjna
 15 1

Rozmowa kwalifikacyjna w języku hiszpańskim/francuskim/włoskim dotycząca zakresu wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 15 punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów studiów I stopnia na kierunkach innych niż filologia odbędzie się 21. 09. 2018 (piątek) w sali 503A o godzinie 12:00.


REKRUTACJA 2018/2019
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Studia niestacjonarne 2-letnie II stopnia
filologia specjalność filologia hiszpańska, romańska lub włoska

Opłata za semestr nauki wynosi 1900 zł. Studia prowadzą do uzyskania tytułu zawodowego magistra filologii hiszpańskiej, romańskiej lub włoskiej. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci pierwszego lub drugiego stopnia. Zjazdy odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie (sobota).

Filologia hiszpańska
Kierownik studiów: dr Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dodatkowych informacji na temat rekrutacji udziela sekretarz komisji rekrutacyjnej:
dr Anna Godzich Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Filologia romańska
Kierownik studiów: prof. dr hab. Grażyna Vetulani
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dodatkowych informacji na temat rekrutacji udziela sekretarz komisji rekrutacyjnej:
mgr Jean-Marie Lallouet  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Filologia włoska
Kierownik studiów: dr hab. Barbara Kornacka
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dodatkowych informacji na temat rekrutacji udziela sekretarz komisji rekrutacyjnej:
mgr Giuseppe Raffaeli  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Informacja o wymaganych dokumentach:
1. Wydrukowany i podpisany formularz internetowy stanowiący podanie o przyjęcie na studia.
2. Poświadczona przez UAM kopia świadectwa dojrzałości.
3. Poświadczona przez UAM kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia).

Przypominamy, że wszelkie dyplomy muszą być PODPISANE przez posiadacza, w przeciwnym razie są nieważne!

5. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.
6. Deklaracja o wyborze seminarium magisterskiego: literaturoznawczego lub językoznawczego.

Zachęcamy do dostarczenia/wysłania dokumentów wcześniej niż w ostatnim tygodniu, by był czas na uzupełnienie ewentualnych braków.

Tryb rekrutacji:

a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż hiszpańska, romańska, włoska władających biegle językiem hiszpańskim, francuskim lub włoskim (zgodnie z wybranym kierunkiem) na poziomie C1 oraz posiadający znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2:

 Elementy postępowania kwalifikacyjnego 
 maks. pkt. 
 waga 
 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia
studiów pierwszego stopnia
 5,0 4

 b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia władających biegle językiem hiszpańskim, francuskim lub włoskim (zgodnie z wybranym kierunkiem) na poziomie C1 oraz posiadający znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2:

 Elementy postępowania kwalifikacyjnego
 maks. pkt. 
 waga 
 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia
studiów pierwszego stopnia
 5,0 1
 2) rozmowa kwalifikacyjna (jeśli dotyczy)
w języku hiszpańskim, francuskim lub
włoskim (zgodnie z wybranym kierunkiem)
na temat wybranego seminarium magister-
skiego, dziedziny zainteresowań oraz
motywacji wyboru studiów.
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest
w skali od 0 do 15 punktów.
 15 1

Uwaga:
Rejestracja na studia odbywa się poprzez system UAM:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/Strona/UtworzKonto/Formularz

Termin rejestracji w systemie: od 1 czerwca 2018 do 27 września 2018 r.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej (jeśli dotyczy): 28.09.2018 r. (piątek)

Dokumenty można składać osobiście lub drogą pocztową w Sekretariacie Instytutu Filologii Romańskiej, p. 524 A (godziny otwarcia Sekretariatu: pn.-pt. 9.00 -15.00) z dopiskiem na kopercie:

Anna Godzich (ZAOCZNE SM filologia hiszpańska).
Jean-Marie Lallouet  (ZAOCZNE SM filologia romańska).
Giuseppe Raffaeli  (ZAOCZNE SM filologia włoska).

Adres do wysyłki: Sekretariat Instytutu Filologii Romańskiej UAM, Collegium Novum, al. Niepodległości 4,61-874 Poznań, p. 524A.

Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest PRZYPISANIE w systemie (po zalogowaniu się na swoje konto) opłaty do kierunku studiów, nie wystarczy tylko dokonać wpłaty na konto.

Dodatkowych informacji na temat rekrutacji udzielają:

dr Anna Godzich Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   (filologia hiszpańska)
mgr Jean-Marie Lallouet  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   (filologia romańska)
mgr Giuseppe Raffaeli  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   (filologia włoska)
REKRUTACJA 2018/2019
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
na filologię romańską

II nabór

Informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie:
https://rekrutacja.amu.edu.pl

Sekretariat Instytutu Filologii Romańskiej
nie posiada informacji na temat rekrutacji na studia.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

04 PAŹDZIERNIKA 2018
rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji IR

17 PAŹDZIERNIKA 2018
ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek/specjalność studiów
dla kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II
ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek/specjalność studiów
ostatni dzień na wprowadzenie ocen z dyplomu licencjackiego
do systemu IR przez kandydatów

04 -18 PAŹDZIERNIKA 2018
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na  studia

19 PAŹDZIERNIKA 2018
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

UWAGA:
Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po:
• wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych
• wprowadzeniu wyników ocen z dyplomu licencjackiego
• dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz jej przypisaniu do wybranego kierunku/specjalności studiów

Wymagane dokumenty do złożenia osobiście lub przesłania pocztą:
- podpisane podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane przez system Internetowej Rekrutacji)
- poświadczona przez UAM* kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców)
- dyplom zaświadczający ukończenie studiów I stopnia

* Na czym polega poświadczenie przez UAM kopii świadectwa dojrzałości lub dowodu osobistego?
Przez „kopię poświadczoną przez UAM” rozumie się kopię poświadczoną przez jednego z sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej podczas osobistego składania dokumentów w godzinach dyżurów Komisji Rekrutacyjnej i po okazaniu oryginału dokumentu.

Dokumenty należy składać

-Dokumenty można składać osobiście lub drogą pocztową w Sekretariacie Instytutu Filologii Romańskiej, p. 524 A (godziny otwarcia Sekretariatu: pn.-pt. 9.00 -15.00) z dopiskiem na kopercie:

Jean-Marie Lallouet  (ZAOCZNE SM filologia romańska).

Adres do wysyłki: Sekretariat Instytutu Filologii Romańskiej UAM, Collegium Novum, al. Niepodległości 4,61-874 Poznań, p. 524A.

- lub w czasie dyżuru
sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej w Collegium Novum
przy Al. Niepodległości 4 w Poznaniu
w dniach:
12,16 PAŹDZIERNIKA 2018
w godz. 12.30 -13.00
w gabinecie 510A

Szczegółowe zasady rekrutacji

studia drugiego stopnia niestacjonarne 2-letnie
Filologia, specjalność filologia romańska
Studia prowadzą do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż hiszpańska/romańska/włoska władających biegle językiem hiszpańskim/francuskim/włoskim na poziomie C1 oraz posiadający znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2

 Elementy postępowania kwalifikacyjnego 
 maks. pkt 
 waga 
 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia
studiów pierwszego stopnia
 5,0 4

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia władających biegle językiem hiszpańskim/francuskim/włoskim na poziomie C1 oraz posiadający znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2

 Elementy postępowania kwalifikacyjnego 
 maks. pkt 
 waga 
 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia
studiów pierwszego stopnia
 5,0 1
 2) rozmowa kwalifikacyjna
 15 1

Rozmowa kwalifikacyjna w języku hiszpańskim/francuskim/włoskim dotycząca zakresu wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 15 punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów studiów I stopnia na kierunkach innych niż filologia odbędzie się 19. 10. 2018 (piątek) w sali 504A o godzinie 12:00.